İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır.

 

Büromuz İcra İflas Hukuku alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile etkili sonuçlar almaktadır. Takip süreçleri; sonuç odaklı, hızlı ve verimli şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Büromuzda İcra İflas Hukuku alana ilişkin hizmet konuları;

  • Toplu icra takipleri
  • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilamsız takip
  • Kambiyo takipleri
  • İstihkak davaları
  • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
  • İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
  • Menfi tespit ve istirdat davaları
  • İpoteğin paraya çevrilmesi
  • Alacaklı vekili ya da borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalardır.