Hakkımızda

Hoşgeldiniz! Değerli Ziyaretçimiz, Büromuz ile ilgili Genel Bilgiler ve İletişim için ilgili menülerimizi gezebilirsiniz. Menülerden büromuzu ve kadromuzu tanıyabilir alabilir, iletişim ve ulaşım bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sitemizde, yayınlanan makale ve Yargıtay İçtihatlarını okuyabilir, arama yaparak istediğiniz bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. Soru panelinden yararlanarak, merak ettiklernizi sorabilir, daha önceki soru ve cevaplarını okuyabilirsiniz. Saygılarımızla...

Hizmetlerimiz

Önal Hukuk Bürosu olarak, etik değerlere bağlı kalmayı, ilişkilermizde dürüstlükten ödün vermemeyi ilke olarak benimsedik. Karşılıklı güvenin işimiz için olmazsa olmaz olduğuna inanarak, tüm bu esasa dayanarak ilişki kurar, görevimizi bu doğrultuda yürütürüz. Karşılıklı güven anlayışının bir parçası olarak tüm müvekkil ve paydaşlarımızın gizlilik hakkına saygı duyarız. Yasal zorunluluk dışında bu bilgileri asla paylaşmayız. İşlerimizde sonuç odaklı düşünmekten, zamanı etkin kullanmaktan, tüm süreçler boyunca kaliteli hizmet anlayışından ödün vermemeyi görev biliriz. Tüm paydaşları ve çalışanlarımızla bir takım olduğunu düşünürek, biz bilinciyle hareket ederiz.

Fikri ve Sına-i Haklar Hukuku
Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.
İş Hukuku
İş hukuku, iş ilişkisi içinde olan kişilerin uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. İş hukuku resmi bir iş yerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla (SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler vb.) olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür.
Ticaret Hukuku
Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.
Sözleşmeler Hukuku
Günümüzde sözleşmeler, taraflar arasında hukuki ilişkinin tarafların iradelerine uygun olarak kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanmış olup hemen her konuya ilişkin olarak sözleşmeler düzenlenebilmektedir.Sözleşmeler hukuku da bu ihtiyaçtan doğmuş olup sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak ifade edilebilir.
Aile ve Kişiler Hukuku
Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.
Rekabet Hukuku
Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.
İcra - İflas Hukuku
İcra iflas hukuku da yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir.
Bankacılık Hukuku
Banka Hukuku, banka adı verilen ticarî ve finansal kurum ile bu kurumun işlev­lerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Banka Hukuku, bankanın kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlen­mesini ve sona ermesini düzenlemektedir.
İdare Hukuku
İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Makaleler

Bu kısımdan tüm makaleler, duyurular ve kampanyalara ulaşabilirsiniz.

Tüm Makaleler
İşçinin İhbar Süresi ve Yeni İş Arama İzni Hakkı

İhbar süresi bir akde dayalı olarak iş görme edimini yerine getiren işçi ile onu çalıştıran işveren arasındaki bir hak alışverişi olup, iş akdini İş Kanununda sayılan haklı neden olmadan fesheden tarafça diğer tarafa bir borç olmaktadır. İhbar süresinin kullanılmayarak derhal feshin uygulanması halinde bu sürenin ücreti kadar tazminat hakkı ortaya çıkar. İhbar süresi, İşi altı […]

Read more
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Fazla çalışma veya bilinen adıyla fazla mesai işçi-işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birisidir. Özellikle işten ayrılan işçilerin 5 yıla ilişkin fazla çalışma ücretlerini istemelerine ilişkin davalarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle fazla çalışma konusunu ayrıntılı olarak ele almak istedik. İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ve haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle […]

Read more
E-Tebligat

Adalet Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara yapılması gereken yasal tebligatları internet üzerinden “e-tebligat” olarak yapacak.   Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan yönetmeliğe göre kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il […]

Read more
Projeler
Çalışanlar
Takip Edilen Dosya

İletişim

Ofis Telefon : (212) 230 41 42

Adres
Çağlayan Hürriyet mah. Dr Cemil Bengü cad. No: 21 Kat: 2 Kağıthane / İstanbul
Müşteri Hizmetleri
E-mail: info@onalhukuk.net Phone:(212) 230 25 26